Menu Close

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

จึงกำหนดให้เลื่อนวันสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  ดังนี้

 

ส่วนงาน

ตำแหน่ง

กำหนดสอบ (เดิม)

กำหนดสอบ (ใหม่)

กองทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล (ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)

เลื่อนสอบ จะแจ้งวันสอบให้ทราบอีกครั้ง

(กำหนดเดิม 19 เมษายน 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  767/2564ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

การสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564

จำนวน 26 อัตรา 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ 587/2564 

 

เลื่อนสอบ

จะแจ้งวันสอบให้ทราบอีกครั้ง

(กำหนดเดิม 25 เมษายน 2564) 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 769/2564

ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

สถานบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

(ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)

เลื่อนสอบ

จะแจ้งวันสอบให้ทราบอีกครั้ง

(กำหนดเดิมวันที่ 30 เมษายน 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 777/2564

ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

สถานบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

นักวิชาการศึกษา

(ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)

เลื่อนสอบ

จะแจ้งวันสอบให้ทราบอีกครั้ง

(กำหนดเดิมวันที่ 7 พฤษภาคม 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 768/2564

ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

กองป้องกันและรักษาความปอดภัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

(ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)

เลื่อนสอบ

จะแจ้งวันสอบให้ทราบอีกครั้ง

(กำหนดเดิมวันที่ 21 เมษายน 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 776/2564

ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

 


สอบถามเพิ่มเติม กองทรัพยากรบุคคล 081-2604488  หรือ 043-009700 ต่อ 48691 หรือ 50479

ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอื่น ๆ

ระเบียบ/ประกาศ/กฎด้านบุคลากรใหม่ๆ

ระเบียบ/ประกาศ/กฎ ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์