Menu Close

ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคลากร

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563(เพิ่มเติม)  Click ***

ทั้งนี้  กำหนดสอบจากเดิมวันที่ 30 สิงหาคม 2563 เปลี่ยนเป็น 6 กันยายน 2563

กรณีที่มีผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการชำระเงิน

2. ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ที่ระบุชื่อผู้สมัคร ซึ่งพิมพ์จากระบบรับสมัครงานฯ

3. สำเนาบัตรประชาชน ผู้สมัคร

โดยส่งเอกสารหลักฐานข้างต้นมาที่อีเมล nuskab@kku.ac.th
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกองทรัพยากรบุคคล โทร 081-2604488 ทั้งนี้ให้ดำเนินการภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

 

ระเบียบ/ประกาศ/กฎด้านบุคลากรใหม่ๆ

ระเบียบ/ประกาศ/กฎ ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์