Menu Close

ประกาศด่วน

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวน 8 ฉบับ   ด่วน !!!

(เลื่อนการจัดสอบไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะคลี่คลายลง และจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบอีกครั้งต่อไป)

1.  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 575/2563 เรื่อง  ขอเลื่อนวันสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (เลขที่ 4777 จำนวน 1 อัตรา)

2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 576/2563 เรื่อง  ขอเลื่อนวันสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (เลขที่ 1934 จำนวน 1 อัตรา) 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 577/2563 เรื่อง  ขอเลื่อนวันสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้  ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (เลขประจำตำแหน่ง 2668 จำนวน 1 อัตรา)

4.ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่599 /2563  เรื่อง ขอเลื่อนวันเวลาสอบคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 600 /2563 เรื่อง ขอเลื่อนวันสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  620/2563 เรื่อง ขอเลื่อนวันสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประกาศศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์

เรื่อง เลื่อนการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และ เจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ระบาดดังกล่าว จึงขอเลื่อนการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ 1718 จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารพัสดุ สำนักงานบริการและสนับสนุนทั่วไป ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งมีกำหนดในการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 (ที่มา ประกาศศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ฉบับที่ 1/2563)
  2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ เลขที่ 1778 จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารพัสดุ สำนักงานบริการและสนับสนุนทั่วไป ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งมีกำหนดในการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 (ที่มา ประกาศศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ฉบับที่ 2/2563)

โดยเลื่อนไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะคลี่คลายลง โดยทางศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบอีกครั้ง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ประกาศศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์​ ฉบับที่ 1/2563 และ ฉบับที่ 2/2563

 

ประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ระบาดดังกล่าว จึงขอเลื่อนการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 4202 จำนวน 1 อัตรา ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะคลี่คลายลง โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบอีกครั้งในลำดับต่อไป

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ระเบียบ/ประกาศ/กฎด้านบุคลากรใหม่ๆ

ระเบียบ/ประกาศ/กฎ ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์