Menu Close

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2564 

กำหนดสอบ วันที่ 25 เมษายน 2564

 กรณีที่มีผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

โปรดติดต่อกองทรัพยากรบุคคล โทร 081-2604488  หรือ  Email: rattko@kku.ac.th

                    และให้นำใบเสร็จหรือหลักฐานการชำระเงินมาแสดง  ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564  หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

กำหนดการสอบ สำหรับตำแหน่งที่ ประกาศเลื่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

ส่วนงาน

ตำแหน่ง

กำหนดสอบ

ประกาศ /ติดต่อ

คณะศึกษาศาสตร์

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง 2532 

 

วันที่ 30 มีนาคม 2564

ณ อาคารพิทยอนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 566/2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564)

ติดต่อสอบถาม  043-009700 ต่อ 44755 หรือ 45591

กองทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล

วันที่ 19 เมษายน 2564 

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 607/2564 ลงวันที่  19  มีนาคม พ.ศ. 2564

สถานบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

วันที่ 30 เมษายน 2564

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 608/2564 ลงวันที่  19  มีนาคม พ.ศ. 2564

สถานบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

นักวิชาการศึกษา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 609/2564 ลงวันที่  19  มีนาคม พ.ศ. 2564

ประกาศเลื่อนการสอบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ส่วนงาน

ตำแหน่ง

กำหนดสอบ

ประกาศ /ติดต่อ

คณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งเลขที่ 3273

 

 

ประกาศเลื่อนสอบ

จะประกาศให้ทราบอีกครั้งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บอร์ดหน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือที่ http://202.28.95.5/fiprohr/hr

สามารถสอบถามได้ที่ คุณสุทธิกานต์  ศรีเตชะ  เบอร์โทร 094-2510294 หรือคุณอนุสรณ์  ฤทธิพันธรักษ์ เบอร์โทร 084-7435249 หรือ

สอบถามเพิ่มเติม กองทรัพยากรบุคคล 081-2604488

ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอื่น ๆ

ระเบียบ/ประกาศ/กฎด้านบุคลากรใหม่ๆ

ระเบียบ/ประกาศ/กฎ ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์