Menu Close

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

จึงกำหนดให้เลื่อนวันสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  ดังนี้

ด่วน !!!   เลื่อนสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  !!!

  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

#เดิม กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  #ให้เลื่อนสอบไม่มีกำหนด# 

 

ส่วนงาน

ตำแหน่ง

กำหนดสอบ (เดิม)

กำหนดสอบ (ใหม่)

กองทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล (ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)

เลื่อนสอบ จะแจ้งวันสอบให้ทราบอีกครั้ง

(กำหนดเดิม 19 เมษายน 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  767/2564ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

การสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564

จำนวน 26 อัตรา 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ 587/2564 

 

เลื่อนสอบ

จะแจ้งวันสอบให้ทราบอีกครั้ง

(กำหนดเดิม 25 เมษายน 2564) 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 769/2564

ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

สถานบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

(ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)

เลื่อนสอบ

จะแจ้งวันสอบให้ทราบอีกครั้ง

(กำหนดเดิมวันที่ 30 เมษายน 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 777/2564

ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

สถานบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

นักวิชาการศึกษา

(ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)

เลื่อนสอบ

จะแจ้งวันสอบให้ทราบอีกครั้ง

(กำหนดเดิมวันที่ 7 พฤษภาคม 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 768/2564

ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ !!!!  ด่วน

นักวิชาการพัสดุ

(พนักงานมหาวิทยาลัย)

 

เลื่อนสอบ

เดิม กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เปลี่ยนเป็น วันที่ 14 สิงหาคม 2564

ประกาศมหาวิทยลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 1366/2564

ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

แจ้งกำหนดการสอบ ในสถานการณ์โควิด-19

ส่วนงาน

ตำแหน่ง

กำหนดสอบ

วิธีการสอบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1943

(พนักงานมหาวิทยาลัย)

วันที่ 25 มิถุนายน 2564

สอบแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม
Zoom Meeting

รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 1247/2564

กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

(ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

(ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 5)

รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 1175/2564

 


สอบถามเพิ่มเติม กองทรัพยากรบุคคล 081-2604488  หรือ 043-009700 ต่อ 48691 หรือ 50479

ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอื่น ๆ

ระเบียบ/ประกาศ/กฎด้านบุคลากรใหม่ๆ

ระเบียบ/ประกาศ/กฎ ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์