Menu Close

ประกาศสอบ บุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ต่าง ๆ และ ตำแหน่งที่รับสมัครตามรอบ 1/2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 883/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

ตรวจสอบประกาศที่มีการเปลี่ยนแปลง

ระเบียบ/ประกาศ/กฎด้านบุคลากรใหม่ๆ

ระเบียบ/ประกาศ/กฎ ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์