Menu Close

แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (4004) สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดสอบผ่านระบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิสอบกรอกรายละเอียดที่ https://kku.world/0cpkl (ก่อนวันสอบ) สำคัญ 

รายละเอียดเพิ่มเติม / ประกาศที่เกี่ยวข้อง


 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 883/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

ตรวจสอบประกาศที่มีการเปลี่ยนแปลง

ระเบียบ/ประกาศ/กฎด้านบุคลากรใหม่ๆ

ระเบียบ/ประกาศ/กฎ ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์