Menu Close

ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเภทบริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล   Click

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยยื่นสมัครด้วยตนเอง !!!!

ระเบียบ/ประกาศ/กฎด้านบุคลากรใหม่ๆ

ระเบียบ/ประกาศ/กฎ ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์