Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแ่กน ที่ 318/2565

ปัจจุบัน ปี 2565 (วาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 2 ปี นับวันที่ 12 มกราคม 2565)

(เดิม) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2563 – 2565 (คำสั่งที่  กบม 184/2563  คำสั่งที่ 7482/2563  2016/2564 และ คำสั่งที่ 4839/2564 )

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565


 1.ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ภายใต้ พ.ร.บ. 2558 

ก่อนปี 2558

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

หนังสือรวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม. ปี 2558 – 2564

รวมประกาศ ก.บ.ม. ประจำปี 25652566

 

ประกาศ ก.บ.ม. ก่อนปี 2558

(กดเพื่อสืบค้น)

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำนักงานสภา(กดเพื่อสืบค้น) ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

(ระบบเดิม)กดเพื่อสืบค้น

 


 2.มติอนุมัติหลักการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น(กดเพื่อสืบค้น)

 3.กำหนดประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปี 2564 ประจำปี 2565 ประจำปี 2566

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนเปลง สอบถาม หมายเลขภายใน 50479 นางวรมาศ มาเมือง)