Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแ่กน ที่ 318/2565

ปัจจุบัน ปี 2565 (วาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 2 ปี นับวันที่ 12 มกราคม 2565)

(เดิม) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2563 – 2565 (คำสั่งที่  กบม 184/2563  คำสั่งที่ 7482/2563  2016/2564 และ คำสั่งที่ 4839/2564 )

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565


 1.ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ภายใต้ พ.ร.บ. 2558 

ก.บ.ม.

ก่อนปี 2558

ก.บ.ม.

ปี 2558

ก.บ.ม.

ปี 2559

ก.บ.ม.

ปี 2560

ก.บ.ม.

ปี 2561

ก.บ.ม.

ปี 2562

ก.บ.ม.

ปี 2563

ก.บ.ม.

ปี 2564

หนังสือรวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม. ปี 2558 – ปัจจุบัน(ดาวน์โหลด)ไฟล์ pdf

 

ประกาศ ก.บ.ม. ก่อนปี 2558

(กดเพื่อสืบค้น)

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำนักงานสภา(กดเพื่อสืบค้น) ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

(ระบบเดิม)กดเพื่อสืบค้น 2.มติอนุมัติหลักการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น(กดเพื่อสืบค้น)
 3.กำหนดประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปี 2561 ประจำปี 2562 ประจำปี 2563 ประจำปี 2564 ประจำปี 2565

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนเปลง สอบถาม หมายเลขภายใน 50479 นางวรมาศ มาเมือง)