Menu Close

ซักซ้อมแนวทางในการดำเนินการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 13/2566 และฉบับที่ 14/2566