Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวด่วน

ขอเชิญบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมอบรม โครงการจรรยาบรรณดี คิดดี(พลังบวก) ทำดี(พอเพียง)… มุ่งสู่ชีวิตดียุค 4.0

  สำนักงานอธิการบดี …

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง(Human Right Executive Program : HREP)

ประกาศ ปฏิทินการฝึกอบรม ใ…

สกอ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร แบ…