Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวด่วน

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite) (ว 1465)

กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ด่ว…