Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวด่วน

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2567 เรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศคณะกรรมการบริหารงาน…

ซักซ้อมแนวทางในการดำเนินการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 13/2566 และฉบับที่ 14/2566

ซักซ้อมแนวทางในการดำเนินก…

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2794/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีจัดสรร และการรับสมัคร ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2782/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัคร ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์และอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite) (ว 1465)

กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ด่ว…