Menu Close

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2794/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีจัดสรร และการรับสมัคร ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567