Menu Close

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite) (ว 1465)

กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 1465 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการเพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite)​  โดยแจ้งว่า ได้พัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงให้สามารถทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรงผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตังชองบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดการรอคิวการทำธุรกรรม ณ จุดชำระเงินของสถานพยาบาลโดยจะดำเนินการเป็นโครงการน่าร่องกับสถานพยาบาลตามรายซื่อในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ก่อนขยายโครงการให้ครอบคลุมกับสถานพยาบาลทั่วประเทศ ภายใต้หลักการความพร้อมในเชิงระบบของแต่ละสถานพยาบาล และเพื่อให้การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite) ให้ผู้มีสิทธิและสถานพยาบาลถือปฏิบัติ

สถานพยาบาลที่มีความพร้อมในทางระบบสารสนเทศ หากประสงค์จะเข้าเป็นสถานพยาบาลนำร่องเพิ่มเติม จะต้องดำเนินการขออนุญาตกับกรมบัญชีกลางเป็นรายกรณีก่อนเริ่มดำเนินการ โดยผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลนำร่องและดาวน์โหลดข้อมูลไต้ที่เว็บใซต์กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) หัวข้อ รักษาพยาบาล/ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

ที่มา: กรมบัญชีกลาง