Menu Close

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

  ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน ⇐/////….การยื่นขอกำหนดตำแหน่งฯ มีระยะเวลาในการดำเนินการ  6 – 8 เดือน (โดยประมาณ)
ดังนั้น ผลการทาบทามและการพิจารณาประเมินผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ  จะปรากฎความเคลื่อนไหวในเดือนที่ 4 เป็นต้นไป (นับตั้งแต่วันที่กองทรัพยากรบุคคลรับเรื่อง)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2560) เรื่อง กำหนดกรอบตำแหน่งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2559-2562

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2033/2560 เรื่อง จำนวนกรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ

 

สำหรับข้าราชการ
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

 

  แบบฟอร์มเสนอข้อมูลการขอกำหนดกรอบตำแหน่งสูงขึ้น

  สรุปหลักเกณฑ์คุณสมบัติการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

  สรุปหลักเกณฑ์คุณสมบัติการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

สถิติการแต่งตั้งบุคลากรประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 

 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพในบัญชี ก.พ.อ.

กฎ/ ระเบียบ/ หลักเกณฑ์ เดิม