Menu Close

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2033/2560 เรื่อง จำนวนกรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ

 

 
สำหรับข้าราชการ
 
 
 
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 

สถิติการแต่งตั้งบุคลากรประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  แบบฟอร์มเสนอข้อมูลการขอกำหนดกรอบตำแหน่งสูงขึ้น

  สรุปหลักเกณฑ์คุณสมบัติการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

  สรุปหลักเกณฑ์คุณสมบัติการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 

   

 

 

 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพในบัญชี ก.พ.อ.

กฎ/ ระเบียบ/ หลักเกณฑ์ เดิม