Menu Close

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

 

ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกรอบตำแหน่ง

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 9/2566  เรื่อง การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการ ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7 / 2560) เรื่อง การกำหนดกรอบตำแหน่งข้าราชการและหนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2033/2560 เรื่อง จำนวนกรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 13/2566 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เอกสารหมายเลข 1 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับชำนาญงาน-ชำนาญงานพิเศษ  
เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ  
เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ  
เอกสารหมายเลข 4 แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น  
เอกสารหมายเลข 5 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน  
เอกสารหมายเลข 6 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
เอกสารหมายเลข 7 แบบสรุปการประเมินข้าราชการเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 14/2566  เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 

เอกสารแนบท้ายประกาศ
แบบ มข.01 แบบประเมินค่างาน  
แบบ มข.02 แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น 
แบบ มข.03 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
แบบ มข.04 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน 
แบบ มข.05 แบบรับรองการใช้ประโยชน์ในผลงาน 
แบบ มข.06 แบบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง >>>

เรื่องน่ารู้

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพในบัญชี ก.พ.อ. (ประเภทสนับสนุน)

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ประเภทวิชาการ) <— ท่านสามารถสืบค้นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด (ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ – เพิ่มเติม) ได้จากเว็บไซต์นี้

กฎ/ ระเบียบ/ หลักเกณฑ์ เดิม