การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2033/2560 เรื่อง จำนวนกรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ

 

 

สำหรับข้าราชการ
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

สถิติการแต่งตั้งบุคลากรประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 

  แบบฟอร์มเสนอข้อมูลการขอกำหนดกรอบตำแหน่งสูงขึ้น

  สรุปหลักเกณฑ์คุณสมบัติการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

  สรุปหลักเกณฑ์คุณสมบัติการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

  แบบรายงานจำนวนกรอบตำแหน่งที่เสนอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

 

 

 

 

 

  ระบบติดตามการ  ขอกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน

 

 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพในบัญชี ก.พ.อ.

กฎ/ ระเบียบ/ หลักเกณฑ์ เดิม

 

 

 

0-4300-9700 ต่อ 48698