Menu Close

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

 

ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกรอบตำแหน่ง

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 9/2566 ) เรื่อง การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการ ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2560) เรื่อง กำหนดกรอบตำแหน่งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2559-2562

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2033/2560 เรื่อง จำนวนกรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

สำหรับข้าราชการ
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง >>>

เรื่องน่ารู้

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพในบัญชี ก.พ.อ. (ประเภทสนับสนุน)

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ประเภทวิชาการ) <— ท่านสามารถสืบค้นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด (ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ – เพิ่มเติม) ได้จากเว็บไซต์นี้

กฎ/ ระเบียบ/ หลักเกณฑ์ เดิม