Menu Close

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

  ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน ⇐/////….การยื่นขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นมีระยะเวลาในการดำเนินการเฉลี่ย 9 เดือน ดังนั้น ผลการทาบทามและการพิจารณาประเมินผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ  จะปรากฎความเคลื่อนไหวในเดือนที่ 4 เป็นต้นไป (นับตั้งแต่วันที่กองทรัพยากรบุคคลรับเรื่อง)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2560) เรื่อง กำหนดกรอบตำแหน่งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2559-2562

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2033/2560 เรื่อง จำนวนกรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ

 

สำหรับข้าราชการ
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

 

  แบบฟอร์มเสนอข้อมูลการขอกำหนดกรอบตำแหน่งสูงขึ้น

  สรุปหลักเกณฑ์คุณสมบัติการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

  สรุปหลักเกณฑ์คุณสมบัติการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

สถิติการแต่งตั้งบุคลากรประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพในบัญชี ก.พ.อ. (ประเภทสนับสนุน)

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  <— ท่านสามารถสืบค้นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด (ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ – เพิ่มเติม) ได้จากเว็บไซต์นี้

กฎ/ ระเบียบ/ หลักเกณฑ์ เดิม