Menu Close

เอกสาร ภาพบรรยากาศ และวีดีโอประกอบการบรรยาย “โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน”(กิจกรรมที่ 2) ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2566

เอกสารประกอบการบรรยาย

วีดีโอการบรรยาย

ภาพบรรยากาศ

ถ่ายภาพ
นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์
นายณัฐวุฒิ เทวารุทธิ์

ถ่ายวีดีโอ
นายพงศ์พันธ์ คำสิงห์