Menu Close

ที่พักบุคลากร

การจัดที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่ม ก. ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่พักอาศัยและเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 248) พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และมีหลักธรรมาภิบาล โดยมีคณะกรรมการจัดที่พักอาศัย กลุ่ม ก. ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1503/2556 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556 งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการได้จัดสรรที่พักให้กับบุคลากร  ดังนี้

 ตารางจำนวนที่พักประเภทแฟลตและอาคารชุด

ที่พัก แฟลตโสด แฟลตครอบครัว อาคารชุด รวมจำนวนที่พัก
ร่มรื่น 31 31
แดง 60 60
เขียวขจี 47 12 59
แก่นคูณ 50 15 65
มิตรภาพ 40 40
ทานตะวัน 26 26
ชัยพฤกษ์ 60 60
จามจุรี 56 56
นพเก้า 40 40
10 ป่าดู่ 56 56
11 ป่าดู่ 97 97
12 ป่าดู่ 97 97
รวมประเภทที่พัก 400 93 194 687

ตารางจำนวนที่พักประเภทบ้านพัก

ที่พัก คนงาน ระดับ เชี่ยวชาญ บ.อธิการบดี รวม
1-2 3-4 4-6 7
ป่าดู่ 8 47 40 2 97
สีฐานเหนือ 33 9 42
มอดินแดงเหนือ 120 120
มอดินแดงกลาง 29 5 1 35
มอดินแดงใต้ 4 3 7
รวม 8 47 73 160 9 3 1 301

แบบฟอร์มต่างๆ