Menu Close

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มรายงานตัวบุคลากรใหม่/ แบบฟอร์มลาออก

แบบฟอร์มสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

------------- เอกสารแนบท้ายตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 4/2565 ------------------

 ตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 4/2565    บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

(ยกเลิกตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 4/2565)

แบบฟอร์มสัญญาจ้างตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 5/2558 

สัญญาจ้าง ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

 1. สัญญาจ้าง ประเภทบริหาร ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
 2. สัญญาจ้าง วิชาการ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
 3. สัญญาจ้าง สนับสนุน ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

สัญญาจ้าง ประเภทลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

 1. สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย วิชาการ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
 2. สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย สนับสนุน ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

 

แบบฟอร์มการลา ปี 2565

แบบฟอร์มการลา ปี 2565

-----------------------------------------------------------------------------------------------

พนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  6/2565  เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย)

1.แบบใบลาป่วย คลอด กิจ พักผ่อน ช่วยภริยา บวช และถือศิล พนักงาน
2.แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล พนักงาน
3. แบบใบลาติดตามคู่สมรส
4. แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
5. แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
6. แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
7. แบบใบขอยกเลิกวันลา พนักงาน

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 7/2565 เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาสำหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

1.แบบใบลาป่วย คลอด กิจ พักผ่อน ลูกจ้าง
2-แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ลูกจ้าง
3-แบบใบขอยกเลิกวันลา ลูกจ้าง

 

แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม
 4. แบบแจ้งความประสงค์ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเลือกนโยบายการลงทุน

กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

 1. แบบคำขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

แบบฟอร์มขอ E-mail KKU

 1. แบบการขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบฟอร์มลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม และอื่นๆ

 1. แบบฟอร์มไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและไปปฏิบัติงานโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์
 2. แบบฟอร์มไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 3. แบบฟอร์มไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน