Menu Close

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Privacy Notice for Employees)

KKU Privacy Notice for Employees

มหาวิทยาลัยขอนแก่นตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Privacy Notice for Employees) ฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและเข้าใจในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ การลบ การทำลาย และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด 

จึงได้ประกาศดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๓๐๘๘/๒๕๖๖) เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Privacy Notice for Employees) (ไทย/Eng)

  • ดาวโหลดเอกสาร ประกาศไฟล์ PDF https://kku.world/21gqb (ภาษาไทย)