Menu Close

โครงสร้างบริหาร

นายสถิตย์ แก้วบุดตา

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 48694

นางสาวปุณณภา วีระพัฒนพรรณ

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 50498

นางสาวบุญสม หาทวายการ

หัวหน้างานบริการทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 48690

นางประภาพร ผิวพันคำ

หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 48741

นายมนูญ สุดใด

หัวหน้างานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 50746