Menu Close

โครงสร้างบริหาร

นายสถิตย์ แก้วบุดตา

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 48694

นางสาวปุณณภา วีระพัฒนพรรณ

รักษาการหัวหน้างานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 50498

นางสาวบุญสม หาทวายการ

หัวหน้างานบริการทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 48690

นายพรชัย เอี่ยมสุนทรกุล

หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 48695

นายประดิษฐ์ ศรีตระกูล

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 48689