Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

ภาพบรรยากาศ”โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน”(กิจกรรมที่ 2) ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2566

ภาพบรรยากาศ “โครงกา…

เอกสาร ภาพบรรยากาศ และวีดีโอประกอบการบรรยาย “โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน”(กิจกรรมที่ 2) ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2566

เอกสารประกอบการบรรยาย เอก…

การประชุมกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจรครั้งที่ 6/2566 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาค…