Menu Close

การรับสมัคร/สรรหา

การรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเปิดรับสมัคร บุคลากรประเภท ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) และ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน และประเภทวิชาการ 


สมัครงาน / ประกาศรับสมัคร /ประกาศรายชื่อ/ประกาศผลการคัดเลือก 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร/คัดเลือก

หรือสามารถเข้าถึงได้ช่องทาง นี้ การรับสมัครงาน

ติดต่อสอบถาม 081-2604488

/ สรุปหลักเกณฑ์ หน้า 2