Menu Close

การรับสมัคร/สรรหา

การรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเปิดรับสมัคร บุคลากรประเภท ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) และ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน และประเภทวิชาการ 


สมัครงาน / ประกาศรับสมัคร /ประกาศรายชื่อ/ประกาศผลการคัดเลือก 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร/คัดเลือก


!! แนวปฏิบัติคุณสมบัติของผู้สิทธิสมัครเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0226.3/ว 226 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2563


การสมัครงานสามารถเข้าถึงได้ช่องทาง นี้ การรับสมัครงาน

ติดต่อสอบถาม 081-2604488

/ สรุปหลักเกณฑ์ หน้า 2