Menu Close

การรับสมัคร/สรรหา

 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเปิดรับสมัคร

บุคลากรประเภท ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) และ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน และประเภทวิชาการ


สมัครงาน / ประกาศรับสมัคร /ประกาศรายชื่อ/ประกาศผลการคัดเลือก 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร/คัดเลือก

!! แนวปฏิบัติคุณสมบัติของผู้สิทธิสมัครเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่ อว 0226.3/ว 226 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2563

ติดต่อสอบถาม 081-2604488 หรือ ติดตามข่าวสารการสมัครงานได้ที่https://www.facebook.com/HRDKKURECRUITMENT

 * รวมหลักเกณฑ์การจ้าง รูปแบบต่าง ๆ *

หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการ
 1. ดำเนินการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตทุกตำแหน่งโดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. กรณีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย หรือ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.บ.ม. กำหนด แล้วแต่กรณี
 3. กรณีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เช่น บุคคลภายนอกเพื่อรับทุนปริญญาเอกตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัย หรืออื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.บ.ม. กำหนด
 4. การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ ทันตกรรม เภสัชกรรม พยาบาล วิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมสงเคราะห์ ให้ส่วนงานเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 5. การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและวิจัย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถพิเศษ เพื่อเอื้อต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้กำหนดคุณสมบัติและดำเนินการคัดเลือก (ให้ส่วนงานเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
 6. การคัดเลือกลูกจ้างของมหาวิทยาลัยทุกตำแหน่ง ให้ส่วนงานเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 7. การเปิดรับสมัครฯ สำหรับบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย/ พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ประเภทสนับสนุน ให้ดำเนินการตามรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)
 • หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2561)
 • หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งต้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 3/60)
 • หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  5/2560) – แก้ไขคุณสมบัติเพิ่มเติมจาก ฉบับที่ 3/2560)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 9/2560)
 • หลักเกณฑ์ วิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 4/2559) (ยกเลิก)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2564) แทน ฉบับที่ 4/2559
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คะแนนภาษาอังกฤษ)
 • หลักเกณฑ์การกำหนดคะแนนทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 957/2559)

มติ ก.บ.ม. อนุมัติหลักการ แนวทางการรับสมัครคัดเลือกฯ
 1. ขอเปลี่ยนแปลงคะแนนทักษะภาษาอังกฤษเป็นรายกรณี ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2560
 2. คะแนนทักษะภาษาอังกฤษลดลงหนึ่งระดับ ที่ ก.บ.ม. เคยอนุมัติไว้ 
ทั้งนี้ การขอยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงค่าคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ จะต้องเสนอต่อที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาเป็นรายกรณีไป