Menu Close

แนวคิคทฤษฎีใหม่ และพัฒนาการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ

เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจำส่วนงาน รวมทั้งสิ้น 68 ท่าน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิคทฤษฎีใหม่ และพัฒนาการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในระดับส่วนงาน พร้อมทั้งการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ณ เขาค้อ The Blue sky Resort จังหวัดเพชรบูรณ์