Menu Close

หลักเกณฑ์ ระเบียบ เรื่องเงินเดือน /ค่าตอบแทน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 445/2562) เรื่อง แหล่งงบประมาณที่ใช้ในการจ่ายเงินประจำตำแหน่งบริหาร และจำนวนตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หรือตำแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2562   
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 444/2562) เรื่อง การกำหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยาเขต หรือส่วนงาานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และหน่วยงานบริหารจัดการกลางสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อประกอบการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2562
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 443/2562) เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่งและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2562
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2313/2561) เรื่อง สาขาวิชาที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563