Menu Close

หลักเกณฑ์ ระเบียบ เรื่องเงินเดือน /ค่าตอบแทน

อัตราเงินเดือนบุคลากร

สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน

พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

#อ้างอิง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน พ.ศ. 2558 https://kku.world/salary #อ้างอิง ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับที่ 8/2558

 


การกำหนดวงเงิน และการกำหนดร้อยละการเลื่อนเงินดือน

(รอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 ตุลาคม 2564) New!

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1471/2564) เรื่อง การกำหนดวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2564  New!

(รอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 ตุลาคม 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1558/2563) เรื่อง การกำหนดวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

(รอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 ตุลาคม 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2185/2562) เรื่อง การกำหนดวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 ตุลาคม 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อบังคับ (ปี) เรื่อง
2562  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งบริหาร และเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 (ปรับปรุง ตุลาคม)
2562 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งบริหาร และเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร พ.ศ. 2562
2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2559
2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหารที่ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่า พ.ศ. 2559
2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน พ.ศ. 2558
ประกาศ สาขาวิชาฯ เพื่อพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือน
บับที่ 387/2564 เรื่อง สาขาวิชาที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
ฉบับที่ 2083/2563 เรื่อง สาขาวิชาที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
(ฉบับที่ 2313/2561) เรื่อง สาขาวิชาที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
   
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 445/2562) เรื่อง แหล่งงบประมาณที่ใช้ในการจ่ายเงินประจำตำแหน่งบริหาร และจำนวนตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หรือตำแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2562
(ฉบับที่ 444/2562) เรื่อง การกำหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยาเขต หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และหน่วยงานบริหารจัดการกลางสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อประกอบการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2562
(ฉบับที่ 443/2562) เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่งและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2562
(ฉบับที่ 16/2560) การกำหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล เพื่อใช้ในการบริหารวงเงินสำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการพิจารณาเลื่ี่อนเงินเดือนเพิ่มเติมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ปฏิบัติงานให้กับภารกิจส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้อง
(ฉบับที่ 8/2558) หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน  ให้ยกเลิกประกาศ ก.บ.ม.

(ฉบับที่ 5/2555) และ (ฉบับที่ 3/2558)