Menu Close

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  และระบบ Zoom 

เอกสารประกอบการชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 9.30-11.30น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี)
 

 

 

 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ว.90-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของลูกจ้างประจำ

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ยกเลิก)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ยกเลิก)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ยกเลิก)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ยกเลิก)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (NEW!)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (NEW!)

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2558

 

สำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี

ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ยกเลิก)

ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ยกเลิก)

ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (NEW!)

ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (NEW!)

ประกาศ หลักเกณฑ์การกำหนดสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2554) เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะจำเป็น ในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
(ยกเลิก
)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (์NEW!)

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี

ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดสำนักงานอธิการบดี (NEW!)