Menu Close

การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับอุดมศึกษา)

 

♦ ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ของ ก.พ.อ. ♦

  • เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564
  • เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 (ขยายถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565)
  • เกณฑ์ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น 
  • หลักเกณฑ์การเผยแพร่วารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
  • กำหนดชื่อสาขาวิชา 
  • แนวปฏิบัติ / หนังสือแจ้งเวียน ของ ก.พ.อ.
  • รวมประกาศ ก.พ.อ. ที่ยกเลิกแล้ว

 

♦  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ♦

♦  ประกาศ หลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ♦

♦ แนวปฏิบัติ / หนังสือแจ้งเวียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ♦

 

  • รวมข้อบังคับ / ประกาศ มข. ที่ยกเลิกแล้ว

แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (สำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย)

แบบฟอร์มประเมินการสอน

เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563

เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560

แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา 

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น 

แบบคำขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามประกาศ มข. ที่ 3007/2561)