Menu Close

การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับอุดมศึกษา

เว็บไซต์สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ <Click!!>

แนวปฎิบัติ ประกาศ ก.พ.อ.

แนวปฏิบัติ ประกาศ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบฟอร์มการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารต่างๆ

 

  • เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายงานบริหารงานบุคคล (ด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี 

 

1.Powerpoint  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2020/02/การขอตำแหน่งทางวิชาการ-25-ก.พ.63.pdf

2. ประเด็นปัญหาที่พบ

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2020/02/ประเด็นปัญหาที่พบ.pdf