Menu Close

การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับอุดมศึกษา)

 • ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563  มีจำนวน 4 ฉบับ  ดังนี้ 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  มีจำนวน 2 ฉบับ  ดังนี้ 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2561

แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  มีจำนวน 10 ฉบับ  ดังนี้  <ยกเลิก>

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 <NEW!!>

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 <NEW!!>

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 <NEW!!>

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 <NEW!!>

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559<ยกเลิก>

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2560 <NEW!!>

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560 <NEW!!> 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ <NEW!!>

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การเทียบเกณฑ์คุณภาพผลงานทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีการนำผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการที่ผ่านการประเมินแล้วมาใช้ในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอตำราและหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แบบประเมินผลงานทางวิชาการ สำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

แนวปฏิบัติ ตอบข้อหารือที่ยกเลิก

แบบฟอร์มสำหรับผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563  (ทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย)

 1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  (ก.พ.อ. 03) ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563 (NEW!!) สำหรับผู้เสนอขอตำแหน่ง
 2. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563 (NEW!!) สำหรับผู้เสนอขอตำแหน่ง
 3. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (NEW!!) สำหรับผู้เสนอขอตำแหน่ง
 4. แบบรับรองผลงานทางวิชาการ (NEW!!) สำหรับผู้เสนอขอตำแหน่ง
 5. หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (NEW!!) สำหรับผู้เสนอขอตำแหน่ง
 6. แบบสรุปรายละเอียดและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ (เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ.2563) (NEW!!) สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนงาน
 7. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ (NEW!!)สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนงาน

 แบบฟอร์มสำหรับผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560   (ทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย)

 1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560  (NEW!!) สำหรับผู้เสนอขอตำแหน่ง
 2. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 (NEW!!) สำหรับผู้เสนอขอตำแหน่ง
 3. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (NEW!!) สำหรับผู้เสนอขอตำแหน่ง
 4. แบบรับรองผลงานทางวิชาการ (NEW!!) สำหรับผู้เสนอขอตำแหน่ง
 5. หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (NEW!!) สำหรับผู้เสนอขอตำแหน่ง
 6.  แบบสรุปรายละเอียดและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ (เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560) (NEW!!) สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนงาน
 7. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ (NEW!!) สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนงาน

 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินการสอน (สำหรับส่วนงานดำเนินการ)

 แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา 

 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง