Menu Close

การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับอุดมศึกษา


เว็บไซต์สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

– บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ <NEW!! ปี2561>
– 
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด <NEW!! ปี2561>

ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ <Click!!>

 

แนวปฎิบัติ ประกาศ ก.พ.อ.

แนวปฏิบัติ ประกาศ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบฟอร์มการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ