Menu Close

การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับอุดมศึกษา

เว็บไซต์สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ <Click!!>

แนวปฎิบัติ ประกาศ ก.พ.อ.

แนวปฏิบัติ ประกาศ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบฟอร์มการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารต่างๆ