Menu Close

การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับอุดมศึกษา)

  • ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564

 

แนวปฎิบัติ ประกาศ ก.พ.อ.

แนวปฏิบัติ ประกาศ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 แบบฟอร์มการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารต่าง ๆ 

เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายงานบริหารงานบุคคล (ด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ อาคารพิมล กลกิจ