Menu Close

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับอุดมศึกษา)

 

ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

♦ ประกาศ หลักเกณฑ์ ของ ก.พ.อ. ♦

♦  แนวปฏิบัติ / หนังสือแจ้งเวียน ของ ก.พ.อ. ♦

♦  ฐานข้อมูลของ อว. ♦

♦  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ♦

♦  ประกาศ หลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ♦

♦ แนวปฏิบัติ / หนังสือแจ้งเวียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ♦

 

แบบฟอร์มการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ♦

แบบฟอร์มประเมินการสอน

สำหรับข้าราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 

  • แบบฟอร์ม (ทั่วไป)
  • แบบฟอร์ม (เฉพาะด้าน)

สำหรับคณะ / ส่วนงาน

แบบคำขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามประกาศ มข. ที่ 3007/2561)

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2566

แบบขอแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก

รวมประกาศ ก.พ.อ. ที่ยกเลิกแล้ว

 

(ยกเลิก) เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563

(ยกเลิก) เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560

(ยกเลิก) แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา