Menu Close

หมวดหมู่: หนังสือเวียน

ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ฯ (ว 1020)

ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวก…

การกำหนดวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

การกำหนดวงเงินเพื่อใช้ในก…

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุกฝึกอบรมในสาขาวิชาด้านการพัฒนาข้าราชการในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้มีปร…

ขอเชิญชวนเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กร…

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2529/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัคร ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น …