Menu Close

Category: หนังสือเวียน

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1558/2563) เรื่อง การกำหนดวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

เรื่องการกำหนดวงเงินเพื่อ…

ขอเลื่อนการสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัย เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ้างถึงหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนั…

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นมาตรา 20 (3) และ (4) และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม 20 (5) ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ตามหนังสือกระทรวงก…

ภายใน 14 ก.พ.นี้ ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการฯ เรื่อง “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทย” ภายใต้ยุคของการเปลี่ยนแปลง

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงก…