Menu Close

หมวดหมู่: หนังสือเวียน

ซักซ้อมแนวทางในการดำเนินการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 13/2566 และฉบับที่ 14/2566

ซักซ้อมแนวทางในการดำเนินก…

การปรับรอบประมวลผลข้อมูลและวิธีการรายงานข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติเพื่อการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง

หนังสือเวียน เรื่อง การปร…

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2794/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีจัดสรร และการรับสมัคร ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2782/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัคร ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์และอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ฯ (ว 1020)

ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวก…

การกำหนดวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

การกำหนดวงเงินเพื่อใช้ในก…

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุกฝึกอบรมในสาขาวิชาด้านการพัฒนาข้าราชการในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้มีปร…