Menu Close

หมวดหมู่: หนังสือเวียน

ขอเลื่อนการสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัย เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ้างถึงหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนั…

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นมาตรา 20 (3) และ (4) และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม 20 (5) ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ตามหนังสือกระทรวงก…

ภายใน 14 ก.พ.นี้ ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการฯ เรื่อง “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทย” ภายใต้ยุคของการเปลี่ยนแปลง

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงก…

ประกาศกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน และพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล …