Menu Close

งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • สวัสดิการทั้งระบบ
  • กองทุนต่างๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการ รวมทั้งกองทุนเงินชดเชย
  • การลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  • การให้รางวัลต่างๆ
  • การเกษียณอายุราชการ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหลังเกษียณอายุราชการ
  • งานจัดทำบัตรและหนังสือรับรอง
  • งานทะเบียนประวัติ
  • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

บุคลากรในงาน

นายพรชัย เอี่ยมสุนทรกุล

หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เบอร์ภายใน : 48695

อีเมล์ : poram@kku.ac.th

นายสินไชย หมู่บ้านม่วง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 42377

อีเมล์ : sincmu@kku.ac.th

นางลักขณา ศรีมาพล

บุคลากรชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 48716

อีเมล์ : lakksr@kku.ac.th

นายสุวรรณ สะท้าน

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 48715

อีเมล์ : suwasa@kku.ac.th

นางมณีวรรณ มุสิกะสาร

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 48695

อีเมล์ : manmus@kku.ac.th

นางประภาพร ผิวพันคำ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 48699

อีเมล์ : prapie@kku.ac.th

นางสาวบุญล้อม ศรีหอม

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน

เบอร์ภายใน : 48699

อีเมล์ : sboonh@kku.ac.th

นางขวัญกมล สุดาพรรัตน์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 48719

อีเมล์ : kwansu@kku.ac.th

นางยุวรรณา เลิศศิริ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 48699

อีเมล์ : lyuwan@kku.ac.th

นางธนพร พิมพ์แมน

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 48717

อีเมล์ : thanana@kku.ac.th

นางนิภาพร คุณสิงห์

เจ้าหน้าที่บุคคล

เบอร์ภายใน : 48719

อีเมล์ : nipaku@kku.ac.th

นางสาวจรรยพร พุทธสอน

เจ้าหน้าที่บุคคล

เบอร์ภายใน : 48780

อีเมล์ : -

นางฐิติมา หมู่บ้านม่วง

พนักงานธุรการ

เบอร์ภายใน : 42377

อีเมล์ : thitmu@kku.ac.th

นางยุพา คำยา

แม่บ้าน

เบอร์ภายใน : 42755

อีเมล์ : -

นางจิตาพัชญ์ หงษ์ประสิทธิ์

แม่บ้าน

เบอร์ภายใน : 42755

อีเมล์ : -