Menu Close

การเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการและลูกจ้างประจำเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี

 

ระเบียบ/ประกาศ

เอกสาร

  • หนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับผู้บริหาร ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ ==>เอกสาร doc ==>เอกสาร pdf
  • หนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับข้าราชการ ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ ==>เอกสาร doc ==>เอกสาร pdf
  • หนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับลูกจ้างประจำ ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ ==>เอกสาร doc ==>เอกสาร pdf