Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

เอกสาร ภาพบรรยากาศ และวีดีโอประกอบการบรรยาย “โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน”(กิจกรรมที่ 2) ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2566

เอกสารประกอบการบรรยาย เอก…

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2794/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีจัดสรร และการรับสมัคร ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2782/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัคร ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์และอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น …