Menu Close

กองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 แนวปฏิบัติการขอรับเงิน หรือเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เอกสารประกอบการชี้แจงแนวปฏิบัติขอรับเงิน หรือเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 2 กันยายน 2564  รายละเอียด

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1605/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราการจ่ายและวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
รายละเอียด

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบขอรับเงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน กรณีเสียชีวิต

แบบขอรับเงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน กรณี สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ

แบบขอรับเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

แบบขอรับเงินสนับสนุนด้านการตรวจสุขภาพประจำปี หรือค่ารักษาพยาบาล

แบบขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น