Menu Close

การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

แสดงจำนวนข้าราชการฯ และลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562เอกสาร : หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี

หมายเหตุ :  การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพรอบถัดไปวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สามารถแสดงเจตนาต่อส่วนงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563


สอบถามเพิ่มเติมที่ 48691 และ 50475 (คุณวรัญญ์ภร/คุณนงนุช)