Menu Close

การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

แสดงจำนวน ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังหนึ่งปี

แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558


หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่นสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลังห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

หนังสือขอเปลี่ยนสถานภาพ (เอกสาร world)
เอกสารแนบ ประเภท
เอกสารแนบ 1 ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
เอกสารแนบ 2 ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร
เอกสารแนบ 3 ข้าราชการ
เอกสารแนบ 4 ลูกจ้างประจำ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 48691 และ 50475 (คุณวรัญญ์ภร/คุณนงนุช)