Menu Close

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔๖/๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔๖/๒๕๖๔


ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔๖/๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยาเขต หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และหน่วยงานบริหารจัดการกลาง สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อประกอบการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔


  • ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
  • ข้อ ๒ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็น (๗) ของกลุ่ม ๒ ในข้อ ๖ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๔๔๔/๒๕๖๒) เรื่อง การกำหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยาเขต หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และหน่วยงานบริหารจัดการกลาง สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อประกอบการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๒
  • “(๗)  คณะสหวิทยาการ”
  • ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความใน (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) ของกลุ่ม ๓ ในข้อ ๖ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๔๔๔/๒๕๖๒) เรื่อง การกำหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยาเขต หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และหน่วยงานบริหารจัดการกลาง สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อประกอบการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๒

อ้างถึง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๔๔๔/๒๕๖๒)