Menu Close

เกี่ยวกับเรา

ประวัติของหน่วยงาน

 • กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมเป็นแผนกการเจ้าหน้าที่ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีภาระงานที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ
  • หมวดกลาง ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของแผนก
  • หมวดระเบียบและการสอบ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของ ก.พ. และ ก.ม. ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
  • หมวดประวัติและสถิติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประวัติของข้าราชการและลูกจ้าง
  • หมวดการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง
 • ในปี พ.ศ. 2519 ก.ม. ประกาศแบ่งส่วนราชการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่และแบ่งภาระงานที่กองการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็น 4 แผนก คือ
  • แผนกอัตรากำลัง รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดอัตราตั้งใหม่ การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง การลาออกจากราชการ
  • แผนกทะเบียนประวัติ รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดเก็บประวัติข้าราชการและลูกจ้าง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การคำนวณบำเหน็จบำนาญ
  • แผนกวินัย รับผิดชอบเกี่ยวกับวินัยและนิติการ การลงโทษ
  • แผนกฝึกอบรม รับผิดชอบเกี่ยวกับการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ
 • ในปี พ.ศ. 2522 ก.ม. ได้ประกาศแบ่งส่วนราชการในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ เป็น 5 งาน และ 1 หน่วย คือ
  • งานบริหารงานบุคคล
  • งานทะเบียนประวัติ
  • งานสวัสดิการ
  • งานวินัยและนิติการ
  • งานฝึกอบรม
  • หน่วยธุรการ
 • ในปี พ.ศ. 2533 ก.ม. ประกาศแบ่งส่วนราชการในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ เป็น 6 งาน คือ
  • งานบริหารงานบุคคล
  • งานทะเบียนประวัติ
  • งานสวัสดิการ
  • งานวินัยและนิติการ
  • งานฝึกอบรม
  • งานธุรการ
 • ในปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศจัดตั้งงานจรรยาบรรณ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1640/2552)
 • ปี พ.ศ. 2561 กองการเจ้าหน้าที่เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น กองทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งโครงสร้างของหน่วยงานดังนี้
  • งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
  • งานบริการทรัพยากรบุคคล
  • งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  • งานวินัยและจรรยาบรรณ
  • หน่วยธุรการ
  • ปี พ.ศ. 2562 กองทรัพยากรบุคคล แบ่งโครงสร้างหน่วยงานใหม่ดังนี้
   • งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
   • งานบริการทรัพยากรบุคคล
   • งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
   • งานวินัยและจรรยาบรรณ