Menu Close

หมวดหมู่: เอกสารเผยแพร่

ผลงานเชิงวิเคราะห์ : ข้อมูลรายรับจากค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563-2565

ผลงานเชิงวิเคราะห์ : ข้อม…

คู่มือการปฏิบัติงาน: การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

คู่มือการปฏิบัติงาน: การป…

ผลงานเชิงวิเคราะห์ :การวิเคราะห์ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการประเมินบุคลากรประเภทสนับสนุนที่ ยื่นขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564

ผลงานเชิงวิเคราะห์การวิเค…

การกำหนดวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

การกำหนดวงเงินเพื่อใช้ในก…