Menu Close

หมวดหมู่: เอกสารเผยแพร่

คู่มือการปฏิบัติงาน: การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

คู่มือการปฏิบัติงาน: การป…

ผลงานเชิงวิเคราะห์ :การวิเคราะห์ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการประเมินบุคลากรประเภทสนับสนุนที่ ยื่นขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564

ผลงานเชิงวิเคราะห์การวิเค…

การกำหนดวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

การกำหนดวงเงินเพื่อใช้ในก…

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559-2562

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง…

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ …