Menu Close

หมวดหมู่: เอกสารเผยแพร่

รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยงานกลุ่มบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง…