Menu Close

แต่งตั้งผู้บริหาร

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้บริหาร

ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารอื่นๆ

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น