Menu Close

การยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ

การขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ให้กับทหารกองเกินที่เป็นครูหรืออาจารย์ ที่ทำหน้าที่สอนประจำปี และแพทย์ จะต้องส่งรายชื่อผู้ขอยกเว้นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ขอยกเว้นมีภูมิลำเนาอยู่ก่อนวันคัดเลือกเข้าประจำการไม่น้อยกว่า 60 วัน ซึ่งมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

  1. สำเนาแบบ สด.9   จำนวน  2 ฉบับ
  2. สำเนาแบบ สด.35 จำนวน 2  ฉบับ
  3. ตารางสอนของผู้ขอยกเว้นฯ จำนวน 2 ชุด ซึ่งคณบดีรับรองว่าได้ทำการสอนเป็นปกติสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงสำหรับระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา และ 18 ชั่วโมงสำหรับระดับมัธยมศึกษา ลงมาพร้อมด้วยจำนวนนักเรียนหรือนักศึกษาไม่น้อยกว่า 15 คน เว้นแต่ผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ไม่ต้องทำการขอยกเว้น
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ฉบับ
  5. มีอายุตั้งแต่ 30 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  6. ผู้ที่มหาวิทยาลัยได้ขอยกเว้นให้โดยมี สด.37 แล้ว
  7. สำเร็จการศึกษาวิชาทหารหลักสูตร 3 ปี หรือ 5 ปี และนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว

กองทรัพยากรบุคคลจะทำการสำรวจ และส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอยกเว้นฯ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี