Menu Close

การประชุมกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจรครั้งที่ 6/2566 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยท่านสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) ในการประชุมกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจรครั้งที่ 6/2566 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการนำเสนองานด้านจรรยาบรรณของคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ และการรายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของคณะฯ ต่อด้วยการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำเสนอปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) อันจะนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ