Menu Close

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • งานด้านสรรบรรณของกองทั้งหมด
  • งานด้านสนับสนุนการเงินและพัสดุทั้งหมด
  • งานอำนวยการกิจกรรมต่างๆ ภาพรวมของกองทั้งหมด
  • การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
  • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยการและได้รับมอบหมาย

บุคลากรในงาน

นายประดิษฐ์ ศรีตระกูล

หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เบอร์ภายใน : 48689/50663

อีเมล์ : prasri3@kku.ac.th

นายบุญชัย อ้องแสนคำ

นิติกรชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 48713

อีเมล์ : boooon@kku.ac.th

นางพิชชาพร กาพย์ไกรแก้ว

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน

เบอร์ภายใน : 45603

อีเมล์ : kpitch@kku.ac.th

นายวิรศักดิ์ ศรีเมืองช้าง

พนักงานธุรการ

เบอร์ภายใน : 48689/45603

อีเมล์ : weersr@kku.ac.th

นางสาววันวิสาข์ ทินราช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน : 48689

อีเมล์ : wanwti@kku.ac.th

นางนิชาภา บุตรมาตย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

เบอร์ภายใน : 50451

อีเมล์ : bnichapa@kku.ac.th

นางสาววารุณี ไพรพยอม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

เบอร์ภายใน : 48697

อีเมล์ : kwarun@kku.ac.th

นางสาวนงลักษณ์ อัสสาไพร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 48689/50663

อีเมล์ : nongas@kku.ac.th

นางสาวเอมอร ชอบสว่าง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 48689

อีเมล์ : emchob@kku.ac.th

นางสาววรัญญา กุลสุทธิ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 48689

อีเมล์ : waruku@kku.ac.th

นางสาวศศิธร ทองก้านเหลือง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 48689

อีเมล์ : sasitho@kku.ac.th

นายภูมินทร์ ศุกรินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน : 48694

อีเมล์ : pumisa@kku.ac.th

นายพงศ์พันธ์ คำสิงห์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 48689

อีเมล์ : pongka@kku.ac.th

Workplace