Menu Close

เกษียณอายุราชการ

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2565

ในปีพ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจำนวนผู้เกษียณอายุราชการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 267 ราย   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทบุคลากร จำนวน (ราย)
1.บุคลากรประเภทวิชาการ 45
2.บุคลากรประเภทสนับสนุน 222
รวมทั้งสิ้น (ราย) 267

โดยมีรายชื่อแนบดังนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณยุวรรณา เลิศศิริ  งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  กองทรัพยากรบุคคล  โทร. 48740