Menu Close

กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

  1. หนังสือประชาสัมพันธ์ เรื่อง กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ที่ มข. 0201.1.3.3/ ว 1752 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.2553
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1387/2554) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  4. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ฉบับที่1/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  5. แบบคำขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน