Menu Close

การปรับรอบประมวลผลข้อมูลและวิธีการรายงานข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติเพื่อการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง

หนังสือเวียน เรื่อง การปรับรอบประมวลผลข้อมูลและวิธีการรายงานข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติเพื่อการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง  ท่านสามารถดาวโหลดอ่านข้อมูลได้จาก link ด้านล่างนี้

เอกสารที่แนบ