Menu Close

งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

  • งาน HR Roadmap แผนยุทธศาสตร์ การกำกับ ติดตามแผนด้านบริหารงานบุคคลทุกมิติ
  • การกำหนด และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กร ความผาสุก
  • การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยข้อมูลด้านบริหารงานบุคคลเพื่อกำหนดทิศทางและการพัฒนา
  • บริหารด้านโครงสร้าง อัตรากำลัง ร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์
  • การประกันคุณภาพที่เกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล
  • สารสนเทศด้านบริหารงานบุคคล
  • พัฒนาระบบงานด้านบริหารงานบุคคลทุกระบบ
  • งานทรัพยากรบุคคลส่วนงาน รายละเอียดงาน
  • งานด้านความก้าวหน้าของบุคลากร

บุคลากรในงาน

นางสาวปุณณภา วีระพัฒนพรรณ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

เบอร์ภายใน : 50498

อีเมล์ : poonwe@kku.ac.th

นางสาวปุณณภา วีระพัฒนพรรณ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 50498

อีเมล์ : poonwe@kku.ac.th

นางสาวอัจฉรา ใยแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 50497

อีเมล์ : auchya@kku.ac.th

นางสาวทิพยมาลี เจริญรส

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 48196

อีเมล์ : tippch@kku.ac.th

นางสาวณัฏฐ์นรี ชำกรม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 50497

อีเมล์ : natnch@kku.ac.th

นายคณินท์ อุชชิน

นักสารสนเทศปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 42754 ,50697

อีเมล์ : kaniou@kku.ac.th

นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 50697

อีเมล์ : piamha@kku.ac.th

นางสาวสุภาพร ไชยน้อย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 50439

อีเมล์ : csupha@kku.ac.th

นางสาวนาฏอนงค์ พจน์จำเนียร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 50697

อีเมล์ : nadapo@kku.ac.th

ว่าที่ ร.ต.หญิง อุไรพร ช่อหนองแสน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 50496

อีเมล์ : aurach@kku.ac.th

นางสาวนฤมล ดอนบันเทา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 50496

อีเมล์ : narudo@kku.ac.th