Menu Close

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับอุดมศึกษา
  • การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • กิจกรรม/โครงการ/การฝึกอบรม
  • ทุนพัฒนาอาจารย์/ลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/วิจัย
  • งานด้านความก้าวหน้าของบุคลากร

บุคลากรในงาน

นางสาวปุณณภา วีระพัฒนพรรณ

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เบอร์ภายใน : 50498

อีเมล์ : poonwe@kku.ac.th

นางสาววารุณี ไพรพยอม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

เบอร์ภายใน : 48697

อีเมล์ : kwarun@kku.ac.th

นางสาวอัจฉรา ใยแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 50496

อีเมล์ : auchya@kku.ac.th

นางสาวทิพยมาลี เจริญรส

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 48196

อีเมล์ : tippch@kku.ac.th

นางสาวณัฏฐ์นรี ชำกรม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 50497

อีเมล์ : natnch@kku.ac.th

นางสาวนฤมล ดอนบันเทา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 50496

อีเมล์ : narudo@kku.ac.th

นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 50817

อีเมล์ : piamha@kku.ac.th

นางสาวสุภาพร ไชยน้อย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 50439

อีเมล์ : csupha@kku.ac.th

นางสาวนาฏอนงค์ พจน์จำเนียร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 50697

อีเมล์ : nadapo@kku.ac.th

ว่าที่ ร.ต.หญิง อุไรพร ช่อหนองแสน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 50497

อีเมล์ : aurach@kku.ac.th

นางสาวศศิธร ทองก้านเหลือง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 48713

อีเมล์ : sasitho@kku.ac.th