Menu Close

งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

  • งาน HR Roadmap แผนยุทธศาสตร์ การกำกับ ติดตามแผนด้านบริหารงานบุคคลทุกมิติ
  • การกำหนด และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กร ความผาสุก
  • การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยข้อมูลด้านบริหารงานบุคคลเพื่อกำหนดทิศทางและการพัฒนา
  • บริหารด้านโครงสร้าง อัตรากำลัง ร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์
  • การประกันคุณภาพที่เกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล
  • สารสนเทศด้านบริหารงานบุคคล
  • พัฒนาระบบงานด้านบริหารงานบุคคลทุกระบบ
  • งานทรัพยากรบุคคลส่วนงาน รายละเอียดงาน
  • งานด้านความก้าวหน้าของบุคลากร

บุคลากรในงาน

นายชัชวาล หนองนา

หัวหน้างานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

เบอร์ภายใน : 48692

อีเมล์ : chatnon@kku.ac.th

นายบุญชัย อ้องแสนคำ

นิติกร ชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 48713

อีเมล์ : boooon@kku.ac.th

นางสาวปุณณภา วีระพัฒนพรรณ

บุคลากรปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 48698

อีเมล์ : poonwe@kku.ac.th

นางสาวอัจฉรา ใยแก้ว

บุคลากรปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 48692

อีเมล์ : auchya@kku.ac.th

นางสาวทิพยมาลี เจริญรส

บุคลากรปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 48196

อีเมล์ : tippch@kku.ac.th

นางสาวณัฏฐ์นรี ชำกรม

บุคลากรปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 48692

อีเมล์ : natnch@kku.ac.th

นายคณินท์ อุชชิน

นักสารสนเทศปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 42754

อีเมล์ : kaniou@kku.ac.th

นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์

บุคลากรปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 48780

อีเมล์ : piamha@kku.ac.th

นางสุภาพร ไชยน้อย

บุคลากรปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 48698

อีเมล์ : csupha@kku.ac.th

นางเกตกนก ประยูรสิทธิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์ภายใน : 48689

อีเมล์ : pkatek@kku.ac.th

ว่าที่ ร.ต.หญิง อุไรพร ช่อหนองแสน

บุคลากรปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 48692

อีเมล์ : aurach@kku.ac.th

นางสาววรัญญา กุลสุทธิ์

นักวิชาการศึกษา

เบอร์ภายใน : 48694

อีเมล์ : waruku@kku.ac.th