Menu Close

การประชุม

กำหนดการประชุม ก.จ.ม. สัญจร

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่
1/2562 8 มกราคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2/2562 5 มีนาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3/2562 7 พฤษภาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4/2562 2 กรกฎาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5/2562 3 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สรุปผลการประชุม ก.จ.ม. สัญจร