Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

ภาพบรรยากาศ(กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์)การจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการระยะยาว (HR) ณ นครราชสีมา

ภาพบรรยากาศกิจกรรมกลุ่มสั…

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการอบรมสัมมนาทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาในวันที่ 27 มิถุนายน 2562

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการอบร…

ภาพบรรยากาศอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR (OKR)

โครงการอบรมสัมมนาการเตรีย…

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกอบรมวิจัยการเพิ่มทักษะเชิงปฏิบัติการและพัฒนางานแบบ Routine to Research (R2R)

โครงการฝึกอบรมวิจัยการเพิ…