Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกอบรมวิจัยการเพิ่มทักษะเชิงปฏิบัติการและพัฒนางานแบบ Routine to Research (R2R)

โครงการฝึกอบรมวิจัยการเพิ…

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25…

บุคลากรกองทรัพยากรบุคคลร่วมรดน้ำขอพรรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี2562

บุคลากรกองทรัพยากรบุคคลร่…