Menu Close

ผู้เขียน: เปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์

ผลงานเชิงวิเคราะห์ : ข้อมูลรายรับจากค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563-2565

ผลงานเชิงวิเคราะห์ : ข้อม…

ภาพบรรยากาศ”โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน”(กิจกรรมที่ 2) ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2566

ภาพบรรยากาศ “โครงกา…

เอกสาร ภาพบรรยากาศ และวีดีโอประกอบการบรรยาย “โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน”(กิจกรรมที่ 2) ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2566

เอกสารประกอบการบรรยาย เอก…

ซักซ้อมแนวทางในการดำเนินการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 13/2566 และฉบับที่ 14/2566

ซักซ้อมแนวทางในการดำเนินก…

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2794/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีจัดสรร และการรับสมัคร ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2782/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัคร ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์และอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น …