Menu Close

ผู้เขียน: เปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์

กองทรัพยากรบุคคลจัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร และถ่ายทอด OKR และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้บริหารพบบุคลากร และถ่า…