Menu Close

Author: เปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์

บรรยายพิเศษความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ เรื่อง “จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่ควรรู้”

บรรยายพิเศษความรู้ความเข้…

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ทัศนคติของผู้รับบริการจุดบริการทำบัตร และออกหนังสือรับรอง ส่วนบริการกองทรัพยากรบุคคล(One Stop Service) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง…