Menu Close

โครงการ“WoW! & Happy KKU 2019” (The 9thKKU Show and Share)

โครงการ“WoW! & Happy KKU 2019” (The  9thKKU  Show and Share)

                              เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองทรัพยากรบัคคล นำโดยรศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล นาย สถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล และคณบดี ผู้อำนวยการและบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมภายในงาน  โดยโครงการ“WoW! & Happy KKU 2019” (The 9thKKU Show and Share) เป็นการจัดกิจกรรมประกวดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของบุคลากรประเภทสนับสนุน ที่เกิดจากการพัฒนางานประจำจนเกิดเป็น แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี รวมไปถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนฯให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง กระบวนการทำงาน การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นรากฐานที่มั่นคงให้แก่องค์กรต่อไปในอนาคต
                          โดยภายในโครงการจะมีการจัดนิทรรศการ และประกวดผลงาน โดยได้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 1.ด้านสนับสนุนส่งเสริมสังคม บริหาร และพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ  2.ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการ และ 3.ด้านสนับสนุนกิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร  โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน มากกว่า 102 ผลงาน อีกทั้งยังมีการประกวด “WoW!! KKU Happy Funny Dance 2019: ร้อง เล่น เต้น สร้างสุข” ณ ลานอาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้…https://photos.app.goo.gl/QmtT4JPjfroyxzUU7

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้…https://photos.app.goo.gl/QmtT4JPjfroyxzUU7

ภาพ: นายอรรถพล ฮามพงษ์
ข่าว: นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์