Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวด่วน

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ด้วยคณะกรรมาธิการสามัญเพื…

ขอเชิญบุคลากรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากล 2563

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงกา…

ข้อมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลผลการประเมินผลการปฏ…