Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวด่วน

ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจากกองทุนเอกิ้น เลากาเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2563

ขอเชิญคณะ/หน่วยงานพิจารณา…

ขอเลื่อนการสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัย เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ้างถึงหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนั…

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ด้วยคณะกรรมาธิการสามัญเพื…