Menu Close

ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก

ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก สมัครได้ที่ลิงก์ ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายสมาชิก) ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.