Menu Close

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะของสายวิชาการ “อาจารย์ใหม่” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-31 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสมัครอบรมแบบออนไลน์ได้ที่ https://kku.world/hvh-u หรือสแกน QR Code ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศศิธร ทองก้านเหลือง หมายเลขโทรศัพท์ 043-203338 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 48689 สามารถศึกษาข้อมูลโครงการและกำหนดการโครงการได้ที่ เอกสารโครงการและกำหนดการอบรม

QR Code สมัครเข้าร่วมอบรม