Menu Close

ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563

กองทรัพยากรบุคคล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ส่วนงานพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 ตามแบบเสนอชื่อ หากมีเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์สามารถส่งเพิ่มเติมได้ กรุณาส่งไปยัง

ประธานคณะดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 130 ถนนนิมมานเหมินท์  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

 

เอกสารเพิ่มเติม