Menu Close

ผู้เขียน: พงศ์พันธ์ คำสิงห์

ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ฯ (ว 1020)

ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวก…

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite) (ว 1465)

กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ด่ว…