Menu Close

ผู้เขียน: พงศ์พันธ์ คำสิงห์

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงา…

ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจากกองทุนเอกิ้น เลากาเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2563

ขอเชิญคณะ/หน่วยงานพิจารณา…

ขอเลื่อนการสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัย เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ้างถึงหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนั…

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน ระดับหัวหน้างาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองการต่างประเทศและกองทรั…

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นมาตรา 20 (3) และ (4) และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม 20 (5) ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ตามหนังสือกระทรวงก…