Menu Close

ผู้เขียน: วรมาศ มาเมือง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ …

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1558/2563) เรื่อง การกำหนดวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

เรื่องการกำหนดวงเงินเพื่อ…