Menu Close

กองทรัพยากรบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์จากหน่วงงานของท่านพิจารณาเสนอรายชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป้นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และ/หรือนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง โดยอาจเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่เกษียณอายุไปแล้ว หรือยังปฏิบัติราชการอยู่ก็ได้  ทั้งนึ้สมาคมฯได้มอบหมาย ผศ.ดร.รังสิมา หญีตสอน เลขานุการ โทร.081 900 6587  เป็นผู้ประสานงานต่อไป โดยแจ้งให้สมาคมทราบภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

เอกสารที่แนบ