Menu Close

ผู้เขียน: เปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์

กองทรัพยากรบุคคลจัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร และถ่ายทอด OKR และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้บริหารพบบุคลากร และถ่า…

ข้อมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลผลการประเมินผลการปฏ…

การรายงานผลการดำเนินงานภายใต้โครงการต่างๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล(เดิม) ประจำปีงบประมาณ 2562

การรายงานผลการดำเนินงานภา…