Menu Close

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน สสส.

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน สสส.

                             ด้วยตำแหน่งผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะว่างลงในวันที่ 22 มกราคม 2563 ทางคณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุน สสส. จึงได้ประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน สสส.

                          ผู้ที่สนใจสมัครสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้…https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2019/12/การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน-สสส..pdf

 

ข้อมูล: นางยุวรรณา เลิศศิริ
ข่าว: นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์