Menu Close

หมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite) (ว 1465)

กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ด่ว…

การกำหนดวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

การกำหนดวงเงินเพื่อใช้ในก…

มข.จัดพัฒนาสมรรถนะ “อาจารย์ใหม่”  มุ่งสร้างการตระหนักรู้ บทบาทหน้าที่  พร้อมปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 256…