Menu Close

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติการขอเครื่องราชย์ฯ ปี66

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 กองทรัพยากรบุคคลได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมารณ 2566 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี นำโดยนางประภาพร ผิวพันคำ หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (ผู้แทนผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล) พร้อมมีนายสุวรรณ สะท้าน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางขวัญกมล สุดาพรรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

การประชุมครั้งนี้ ได้มีการแจ้งกำหนดระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมีการพิจารณาเรื่องของจำนวนที่คณะและหน่วยงานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคลากรในสังกัด โดยได้มีการแบ่งกลุ่มคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานฯ ออกเป็น2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มชั้นสายสะพาย จำนวนผู้เสนอขอ 31 ราย 2. กลุ่มชั้นต่ำกว่าสายสะพาย จำนวนผู้เสนอขอ 161 ราย